Betydningen af god kommunikation

Af administrativ medarbejder Merete Hviid Flensborg
2018

Der har i de senere år generelt været mere fokus på betydningen af god kommunikationen i hele sundhedsvæsenet og på hvordan, kommunikationen mellem sundhedspersonale og patient positivt påvirker patientens oplevelse af sin behandling.

Her på RCT har vi i løbende fokus på at udvikle vores dialog og kommunikation med såvel patienter, pårørende som samarbejdspartnere.

Formålet med dette er blandt andet at skabe tryghed for og sikre inddragelse af patienterne, så de ved, hvad der skal ske, føler sig hørt og forstået samt får redskaber til selv at kunne agere i deres liv på trods af de udfordringer, livet med PTSD giver dem.   

Imødekommenhed
Samtlige medarbejdere på RCT har fokus på altid at være i en empatisk og anerkendende dialog med patienten.

Det gælder alt lige fra at hilse på patienten ved ankomst til behandling, altid vise hjælpsomhed, når der er noget, patienten har svært ved eller ikke forstår til så vidt muligt altid at ringe op til patienten med en tolk, så vi er sikre på, at det vi siger bliver forstået rigtigt.
Vores fastansatte tolke er i høj grad et redskab til at sikre god kommunikation uden misforståelser. 

Orientering
Vi tror på, at en høj grad af orientering også sikrer, at patienten føler sig både tryg og inddraget i sit behandlingsforløb.

Når vi indkalder patienter til den første udredning, sender vi altid en pjece med, som beskriver både symptomer på PTSD, behandlingsmuligheder samt giver praktiske oplysninger om bl.a. tolke, transport og kontakt.

Hvis vi ikke kan overholde de 30 dages udredningsret orienteres patienterne om muligheden for at blive udredt på et af Region Syddanmarks behandlingstilbud i stedet, da disse fungerer som garantisygehuse. I den forbindelse oplyser vi selvfølgelig om, hvornår vi kan tilbyde udredning her, så patienterne nøjagtigt ved, hvor mange dage de skal vente ud over garantien. Det er vores oplevelse, at stort set ingen patienter benytter sig af dette tilbud, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at de bliver ordentligt orienteret og kan overskue, hvad der skal ske.

Ved første udredning på orienterer vi grundigt om formålet med udredningen og mulighederne for behandling.

Når en patient er visiteret til behandling, sender vi et indkaldebrev til første behandlingsgang. Dette indkaldebrev tilpasses den enkelte patient i forhold til, hvorvidt vi kan efterleve ønsker om behandlingssted, tidspunkt for behandlingen, ønske om konkret behandler eller tolk mv. På samme tid orienteres henviseren om, hvilket behandlingsforløb, vi tilbyder patienten. 

Udveksling af oplysninger
Efter ikrafttrædelsen af den nye databeskyttelsesforordning med skærpet fokus på sikkerheden omkring opbevaring og udveksling af oplysninger omkring patienterne, har vi lavet en ny og langt mere detaljeret samtykkeerklæring, hvor patienten forholder sig til præcist med hvem og om hvad, vi må udveksle oplysninger om behandlingen. Det er vigtigt for os, at samtykket er informeret, så patienten kan have tillid til, at det vi taler med det private eller professionelle netværk omkring patienten om udelukkende er relevant for behandlingen og er noget, patienten selv ønsker, skal drøftes. Patienten orienteres også om, at samtykket til enhver tid kan trækkes tilbage.

Samarbejde
Også i samarbejdet med det professionelle system omkring patienten tror vi på, at god kommunikation kan være med til at sikre helhed og sammenhæng imellem indsatser og dermed et bedre behandlingsforløb for patienten. I det daglige arbejde er der forskellige fora for dette samarbejde;
Hvor det er relevant, afholdes netværksmøder, hvor både patienten, kommunale sagsbehandlere samt evt. andre fagpersoner deltager. Disse netværksmøder afholdes som oftest på RCT, hvor patienten føler sig tryg og kan have sin faste tolk med.
I sager, hvor det er vigtigt at patientens læge er grundigt orienteret om behandlingsforløbet og klædt på til at være tovholder for patienten efter endt behandling hos os, afholdes lægemøder. I disse møder deltager patienten, hvis han/ hun ønsker det og har ressourcer til det.

I løbet at det seneste halvandet år, har socialrådgiverne på haft to årlige samarbejdsmøder med sagsbehandlere fra jobcentrene i Aabenraa og Haderslev Kommune. Der er lige lavet aftale med Sønderborg Kommune om afholdelse af lignende møder.

Generelt er vi på RCT meget interesserede i at samarbejde med patienternes netværk. Mentorer, kontaktpersoner eller nærmeste pårørende deltager jævnligt i forskellige møder og samtaler.

Som noget nyt, er vi ved behandlingsstart begyndt at orientere de kommunale sagsbehandlere om, hvem der hos os fungerer som patientens kontaktperson samt om muligheden for at bestille f.eks. statusbeskrivelser, tværfaglige funktionsbeskrivelser eller psykiatriske vurderinger.

 

Digital kommunikation
Da stort set alle vores patienter har computere, tablets eller smartphones, har muligheden for digital kommunikation også åbnet sig.

Hos os tilbydes patienten f.eks. at få en SMS advis dagen før behandling. Da hukommelsesproblemer er et velkendt symptom på PTSD, giver mange af vores patienter udtryk for at være glade for denne service.

Ligeledes har vi fået mulighed for at sende beskeder via E-Boks, som også de fleste af vores patienter bruger. Dette sikrer, at vigtig post kommer frem hurtigt, hvilket vi har oplevet som et problem med fysisk post i det sidste års tid.

Har patienter lyst til eller brug for at læse mere om RCT eller om PTSD, har vi både en hjemmeside, en LinkedIn side, en Facebook side samt er medejere af hjemmesiden www.traume.dk.

Vi tror på, at god kommunikation sikrer tryghed, tillid og respekt og skaber grobund for et udbytterigt behandlingsforløb.