Planlægning af patientforløb

Af administrativ medarbejder Merete Hviid Flensborg
2016

For at patienten får et godt og sammenhængende behandlingsforløb, spiller den administrative del også en stor rolle.
I al planlægning og administration skal der både tages hensyn til patientens behov samt sikres, at der er en fornuftig sammenhæng i tilrettelæggelsen af arbejdet for både tolke og behandlere.
Derudover er kravene om udrednings- og behandlingsgaranti på hver 30 dage en væsentlig årsag til, at opgaven bliver kompleks.  

Henvisning fra praktiserende læger eller psykiatrien
Når en patient henvises til RCT skal henvisningen registreres, der skal oprettes en sag og kvitteres for modtagelsen. Ofte skal vi også indhente yderligere oplysninger om patienten til brug for udredningen.
Når vi har alle relevante oplysninger, planlægger vi patientens udredningsforløb.
I første omgang afklares det ved en samtale med en psykolog, om patienten har PTSD. Hvis dette er tilfældet, følger der yderlige 2 samtaler med henholdsvis en socialrådgiver og en fysioterapeut.
I planlægningen skal der tages højde for patientens mulighed for at komme til RCT-Jylland, eventuelle forpligtelser som, skole, praktik eller arbejde, og som oftest skal der også bestilles en tolk. 
Hos RCT har vi dygtige fast tilknyttede tolke, som dækker sprogene: Arabisk, farsi, pashto, serbisk, kroatisk, bosnisk, albansk, tamilsk, tigrini og swahili og dermed langt de fleste af vores tolkeopgaver. Dog forekommer det også, at patienten taler et meget specielt sprog eller dialekt, hvor vi må rekvirere en ekstern tolk for at kunne hjælpe.
Nogle patienter vælger at tage et familiemedlem, en mentor eller en kontaktperson med til de udredende samtaler. Da disse er vigtige tryghedspersoner og til støtte for patienten, gør vi meget for også at tilpasse tidspunkterne for samtalerne til, at de kan deltage. 

Udredning til visitation og planlægning af behandlingsforløbet
I tilknytning til udredningen spørger vi ind til, om der er særlige hensyn vi skal tage i forbindelse med planlægningen af selve behandlingsforløbet. Det kan være tidspunktet for behandlingen eller ønsket om behandlingssted.
Fra januar 2017 vil RCT ud over Haderslev også kunne tilbyde behandling i satellitterne i Hviding og Sønderborg. For mange af vores patienter er det meget anstrengende med den lange transporttid, hvis de er bosiddende i den sydligste eller sydvestligste del af regionen, så det er betydningsfuldt for deres udbytte af behandlingen, at de kan modtage denne nærmere deres bopæl.

Ved visitationen designes behandlingsforløbene, så de tilgodeser patienternes biopsykosociale ressourcer og behandlingsbehov. Det kan derfor variere, hvordan timefordelingen i forhold til de forskellige faggrupper samt antallet af ugentlige behandlingstimer ser ud.
Nogle patienter har ikke ressourcer til at modtage behandling udenfor deres hjem, hvorfor behandlere og tolke tager ud til patienterne. Andre patienter er qua deres sygdom ikke i stand til at komme til behandlingen med offentlige transportmidler og skal derfor med Flextrafik. Denne planlægning ligger også hos RCT.
For de patienter som er berettiget til befordringsgodtgørelse sørger RCT for, at al kørsel registreres og indberettes til udbetaling.

I tilknytning til en del af behandlingsforløbene afholdes både speciallægedage på RCT samt netværks- og samarbejdsmøder med læger og kommunale sagsbehandlere på lægehuse og i kommunerne, som skal flettes ind i den øvrige planlægning.  

Afslutning af behandlingsforløbet
Når et behandlingsforløb afsluttes, er det RCT´s administrative personale, som sørger for at epikriser, statusbeskrivelser og tværfaglige funktionsbeskrivelser sendes til den henvisende læge og kommunen.