RCT og covid-19

RCT forholder sig som alle andre til coronakrisen. I marts 2020 overvejede vi kortvarigt at lukke centret. Det blev dog kun ved overvejelserne, da vi relativt hurtigt blev enige om at fortsætte med vores behandlinger af hensyn til patienterne. Ud over at patienterne døjer med deres PTSD symptomer, oplever mange også et øget angstniveau grundet covid-19.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer og justerer løbende måden at håndtere dem på i takt med ændringer. Vi har og udvikler fortsat vores erfaringer med telemedicinsk behandling. Flere patienter foretrækker, af frygt for at blive smittet, telemedicinsk behandling fremfor fremmøde. Mange patienter udtrykker endvidere stor tilfredshed med, at vi også proaktivt tager telefonisk kontakt til dem for at høre, hvordan de har det. Ud over tilfredshed med behandlingsmetoden tilkendegiver flere patienter, at det er dejligt at blive kontaktet i en tid, hvor de i endnu højere grad end ellers har oplevelsen af forladthed.

Der skal ikke herske tvivl, om at fremmøde udgør de bedste betingelser for at yde den mest optimale behandling. Telemedicinsk behandling er dog meget anvendelig, når patienter af den ene eller anden grund ikke kan fremmøde. Derved bevares kontinuiteten og patienterne oplever sammenhæng i behandlingsforløbet. Dette er særdeles betydningsfuldt i forhold til behandlingen af PTSD, hvor patienterne bl.a. lider af koncentrations- og hukommelsesbesvær samt komorbide lidelser som angst og depression. I et fremadrettet perspektiv vil telemedicinsk behandling kunne indgå som et supplement i et fremmødeforløb, hvor patienten ønsker dette eller på dage, hvor patienten har det så dårligt, at vedkommende ikke kan overskue at fremmøde.

Trods corona afholder RCT det samme antal behandlingssamtaler som under normale omstændigheder. Vi har dog i 2020 haft en mindre nedgang i antallet af lægehenvisninger til behandling. Hvorvidt det skyldes corona eller er udtryk for en manglende opmærksomhed på behandlingsbehovet må tiden vise.

RCT har gennem hele 2020 stort set efterlevet både udrednings- og behandlingsretten, hvilket vi også vil have en stor opmærksomhed på at kunne i årene fremover selv om coronaen ikke har sluppet sit tag i os endnu.

 

7 nye indsatsområder
Bestyrelsen og medarbejderne har gennem et års tid haft et stort og indgående arbejde med at formulere en vision for RCT og deraf en handleplan for, hvordan visionen i praksis skal udleves i de næste 3 år.

Der er tale om en interessant og ambitiøs vision, som sætter en tydelig retning for vores fremtidige arbejde:

”Vi vil være det humanitære, kendte og foretrukne behandlings- og formidlingscenter for alle generationer af traumatiserede flygtninge”.

Det humanitære relaterer bl.a. til RCT rødder - om helhedstænkning, sammenhæng og rehabilitering.
Det kendte betyder bl.a. at RCT ønsker at blive endnu mere kendt som behandlingscenter for alle generationer af traumatiserede flygtninge både regionalt og på landsplan

Det foretrukne betyder bl.a. at RCT på landsplan til enhver tid skal være førende både i udførelsen og udviklingen af traumebehandlingen.

I årsskriftet 2019 beskrev jeg RCT´s store deltagelse og involvering i det nationale samarbejde om Den Danske Database for traumatiserede flygtninge, hvor målet bl.a. er gennem forskning at udvikle endnu bedre og mere målrettede behandlingsmetoder til traumatiserede flygtninge.  

I tilknytning til vores nuværende behandlingstilbud og –metoder, som hviler på den nyeste evidente viden og best practice, har bestyrelsen og medarbejderne udarbejdet en handleplan med 7 indsatsområder, som alle understøtter vores holistiske tilgang. RCT vil i de næste tre år have et særligt fokus på at udvikle og implementere disse.

Fire af de syv indsatsområder gør det muligt i endnu højere grad at tilbyde en behandling, som er specifikt målrettet til nogle bestemte afgrænsede behandlingsbehov hos den enkelte patient.

De fire indsatsområder omhandler følgende behandlingstilbud:

  • Gruppebehandling til patienter med et særligt behov for fysisk træning og behandling af kropslige PTSD symptomer
  • Gruppebehandling til patienter med væsentlige klager over søvnbesvær og mareridt
  • Gruppebehandling til patienter, der særligt er plaget angst og tendens til isolation
  • Familiebehandling

Når patienter bliver genhenvist til behandling hos os, kan vi med disse behandlingstilbud i endnu højere grad skabe en større sammenhængende, meningsfuld og hjælpsom behandling fra et afsluttet behandlingsforløb til et efterfølgende nyt forløb.

De tre øvrige indsatsområder omhandler tilbud, som bl.a. kommunerne mod betaling kan benytte:

  • Udredning og behandling af børn og unge med traumer
  • Forberedende kursus til arbejdsmarkedet for traumatiserede flygtninge og indvandrere
  • Foredrag, undervisning og supervision målrettet fagpersoner og chefer, som arbejder med traumatiserede mennesker

RCT stiller sig meget gerne til rådighed for en nærmere uddybning og dialog om de nye indsatsområder, ligesom vi naturligvis også gør det om hele RCT´s virke, herunder vores samlede udrednings- og behandlingsarbejde til traumatiserede voksne flygtninge med PTSD og eventuelle komorbide lidelser.
Man skal blot kontakte os for at lave en nærmere aftale om dette.

 

Samarbejdet med Region Syddanmark
I 2020 har der været et godt og givende samarbejde med Region Syddanmark, I den forbindelse mange gode og konstruktive dialoger med regionen om vores samarbejde de næste tre år. Aftalen lyder at RCT skal afslutte 192 behandlingsforløb årligt, og at vi forventeligt kan overholde udrednings- og behandlingsretten.
Det gode samarbejde med Region Syddanmark muliggør tilbuddet af telemedicinsk behandling, så patienterne også har denne behandlingsmulighed både på længere sigt og her under coronatiden.