Studietur til Holland

Af socialrådgiver, Maria Eline Jørgensen
2018

Lørdag formiddag den 22. september fløj fire socialrådgivere til Amsterdam. Forud ventede en studietur tilrettelagt af Dansk Socialrådgiverforening. I alt tyve socialrådgivere fra faggruppen ”Tortur- og traumebehandlere” havde tilmeldt sig. Udover RCT-Jylland deltog Dignity, Oasis, RCF Aalborg, ATT Vejle, Region Sjælland og KPTP Aarhus.

Mandag og tirsdag var programsat med besøg i forskellige organisationer med asylansøgere og flygtninge som fælles arbejdsfelt. At vi drog afsted lørdag var en privat investering i vores lille gruppe. Vi trodsede weekendens regn og vandrede rundt i Amsterdams charmerende gader. Netop vejret tilskyndede at søge indendørs og det blev blandt andet til et besøg på Rembrandts museum, en kanalrundfart og et bredt udsnit af kaffebarer.

Veludhvilede og med rygsækken fyldt med nysgerrighed mødte vi mandag morgen op til programmets første destination, ”The Dutch Council for Refugees”. En uafhængig organisation, som arbejder for asylansøgeres og flygtninges interesser i Holland. En ansat fra organisationen beskrev for os de retslige rammer for asyl- og integrationspolitikken i Holland og hvorledes, organisationen repræsenterer asylansøgeres og flygtninges interesser i processen fra ankomst og videre i systemet.

Asylansøgningsprocessen i Holland kan tage fra uger til adskillige måneder. Efter registrering hos Udlændingepolitiet overdrages asylanten til The Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA). COA er operatør af asylcentrene i Holland svarende til Dansk Røde Kors i Danmark. Før asylbehandlingen indledes, får asylanten mulighed for at slappe af og forberede sin sag. Denne periode kaldes ”rest and preparation period”. Asylanten får tildelt en advokat og en medarbejder fra ”The Dutch Council for Refugees”. Begge arbejder uafhængigt af myndighederne og yder rådgivning og bistår i at forberede selve ansøgningen. En sygeplejerske undersøger, om helbredsmæssige forhold bør indgå i ansøgningen.

The Immigration and Naturalisation Service (IND) er den myndighed, som behandler ansøgninger om asyl i Holland. Selve ansøgningsprocessen har en varighed af otte dage. IND foretager interviews af asylanten om flugt og årsag til ansøgningen. Den beskikkede advokat og medarbejderen fra ”The Dutch Council for Refugees” står under hele perioden til rådighed med rådgivning og støtte. På 8. dagen falder afgørelsen, som kan være, at asylanten har fået meddelt opholdstilladelse, at asylanten har fået afslag og skal rejse hjem, eller at ansøgningen går ind i et udvidet sagsforløb.

Medarbejderen fra ”The Dutch Council for Refugees” vedbliver at være til rådig uanset afgørelse. Flygtninge, som meddeles opholdstilladelse, skal deltage i et obligatorisk integrationsprogram, som har en varighed op til 3 år. Inden for disse 3 år skal den enkelte flygtning bestå en sprogprøve samt kursus i samfund og arbejdsmarkedsforhold i Holland. Den enkelte flygtning kan søge om et lån til udgifter for sprogundervisning og kurser. Dette lån skal ikke tilbagebetales, hvis eksamener bestås inden udløb af den 3-årige integrationsperiode.

”The Dutch Council for Refugees” hjælper aktuelt 4000 flygtninge med opholdstilladelse. Hjælpen ydes i en periode af 2 ½ år, og målet er, at den enkelte flygtning bliver i stand til at klare sig selv. Grundstenen i organisationen er de frivillige kræfter, som er opdelt i forskellige kompetencer og temaer så som økonomi, helbred, arbejde, familie osv. Har den enkelte flygtning forsat brug for støtte og hjælp efter 2½ år, sørger organisationen for at henvise til relevante offentlige myndigheder og andre aktører.

Således belært om det hollandske asylsystem og integrationsprogram tog vi videre på rejsen til ”Arq Psychotrauma Expert Group” (Arq). Arg er en gruppe af institutter og organisationer involveret i konsekvenserne af overvældende livshændelser og med speciale inden for psykotraumatologi. Behandling af patienter med traumer var før udviklet og tilbudt af en række forskellige organisationer i Holland. For at sikre et styrket samarbejde blev Arq etableret i 2007 og har siden opbygget anerkendelse nationalt så vel som internationalt. Arq tilbyder konsultation og rådgivning ligesom de udbyder træning og uddannelse i en bred vifte af metoder målrettet patienter med traumer og PTSD. Vi skulle i løbet af eftermiddagen blive introduceret til nogle af disse metoder.

Centrum ´45 er én af partnerne i Arq og er et nationalt center for traumebehandling. Der henvises patienter fra hele Holland, som er karakteriseret ved en særlig kompleksitet.

To socialarbejdere fra Centrum ´45 var mødt op til dagens oplæg og fortalte om deres arbejde. Socialarbejderne arbejder både med individuel- og gruppebehandling. Individuel social behandling bliver etableret i tilfælde af sociale problemer hos patienten.

Gruppebehandling tager afsæt i metoden METS, ”Method for the Empowerment of Trauma Survivors”. Metoden er udviklet i samarbejde mellem fem europæiske lande; Tyskland, Rumænien, Italien, Holland og Cypern. Målet var at skabe en standardiseret og omkostningseffektiv metode til at styrke torturoverlevende og øge deres evne til at integrere i deres værtslande.

Ved Centrum ´45 arbejder en socialarbejder og en psykolog sammen om gruppeforløbene. Der deltager max. 10 patienter, som mødes over 14 sessioner. Mødestrukturen er fast og indledes med, at hver deltager deler en positiv oplevelse eller historie. Dette for at sætte tankerne ind på et ressourcefokus. Hernæst vælger deltagerne dagens tema ud af syv mulige: Connectedness (forbundethed), Hope (håb), Identity (identitet), Meaning (meningsfuldhed), Empowerment (bemyndigelse), Recognition (anerkendelse) og Safety (sikkerhed). Med afsæt i valg af tema finder der undervisning og drøftelse sted mellem medarbejdere og deltagere, som afløses af praktiske øvelser. Socialarbejderne fortalte, at det er vigtigt, at der drøftes og øves med et fokus på konkret handling. Sessionen afsluttes således med, at hver deltager udarbejder en aktionsplan: ”Hvad har jeg lært i dag, og hvordan vil jeg bruge det?”.

Eftermiddagens andet oplæg blev leveret af ingen mindre end grundlægger og fader til metoden MindSpring, den hollandske psykolog Paul Sterk. MindSpring er, som METS, et gruppeforløb, hvor deltagerne har en fælles baggrund, er nye i et land og befinder sig i en sammenlignelig livssituation. I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp er MindSpring implementeret i en række danske kommuner. Forældre, unge og børn deltager i forløb, hvor de deler hinandens erfaringer om forskellige relevante emner, som gruppen har til fælles. Deltagerne lærer af hinanden og får ny indsigt og viden om livet i eksil, kultur- og værdiforskelle og svære valg i et nyt land.

Paul Sterk oplevedes som en meget dedikeret mand, som trodsede et skrantende helbred og mødte op og efterlod sig sætninger til eftertanke for os, som arbejder med mennesker med traumer og PTSD. Han betonede blandt andet kompetencen til at indgå i samtale med patienter, som ofte indleder med ”alt er svært og galt”. Han beskrev betydningen af at arbejde med identitet og ressourcer, hvor han oplever, at mange patienter meget hurtigt internaliserer kontekst og livssituation i deres forståelse af egen person. Og slutteligt vigtigheden af at arbejde med sorg, som de fleste patienter lider under. 

Mandag blev afsluttet med en vidunderlig syrisk middag i restauranten ”A Beautiful Mess”, som vi skulle høre mere om den følgende dag. 

Tirsdag formiddag havde to besøg på dagsordenen, hvorfor vores gruppe på tyve blev opdelt i to og sendt på farten.

Refugee Company i Amsterdam var ene destination, som ledte de deltagende ud i en bygning, som tidligere havde titlen af fængsel. Bag disse grå mure udfoldede der sig farver, varme og et stort engagement. Refugee Company er en organisation finansieret af fonde, som blev etableret i november 2015, hvor Holland oplevede en stor tilstrømning af flygtninge.

To medarbejdere viste os rundt på stedet og fortalte om organisationens tilgang, som udgøres af fem ledende principper:

SAFE PLACES – betydningen af trygge rammer i en ny og overvældende tid. Et sted, hvor der er plads og tid til at finde ud af næste skridt i at opbygge et meningsfuldt liv. Refugee Company tilbyder fællesarealer til samvær og forskellige værksteder, hvor den enkelte kan opbygge erhvervskompetencer inden for brancher med gode jobmuligheder. Restauranten ”A Beautiful Mess” var ét af sådanne steder.

TALENT NOURISHMENT – flygtninge defineres ikke ud fra deres status, men ud fra deres talenter, styrker og færdigheder. Arbejde betragtes som det bedste middel til integration og Refugee Company støtter opbygning af erhvervserfaring og udbygning af netværk med mål om økonomisk uafhængighed.

A TOUCH OF LOVE – Refugee Company tilstræber at påvirke asyl- og velfærdssystemet gennem positiv historiefortælling. Omhu og kærlighed sættes foran ethvert møde med en flygtning, og organisationen er tilstede i hvert trin på den nye rejse. Det positive resultat skal påvirke den offentlige opfattelse.

RE-CREATE – flygtninge efterlader alt, hvad der var af værdi for dem og skal således genskabe sig selv og et meningsfuldt liv igen. Ved at dele specielle oplevelser, genoprette traditioner og skabe produkter, håber Refugee Company at skabe smukke minder ud af ”rodet” inspireret af historierne fra alle flygtningene.

TRUE CONNECTIONS - for alle, der starter fra bunden, er det vigtigt at have et netværk. Refugee Company ønsker at forbinde flygtninge til ægte menneskelige forbindelser, der vil resultere i et positivt netværk - fra venskaber til jobmuligheder og uddannelse.

I 2017 hjalp Refugee Company 58 flygtninge med at finde arbejde eller starte uddannelse. Målet for 2018 er 60 samt en forsat støtte af 200 flygtninge.

Formiddagens andet rejsemål var Rotterdam, organisationen ”Stichting Nieuw Thuis Rotterdam” (SNTR). Endnu et eksempel på resultatet af ildsjæles engagement og privat fundraising, også stiftet i 2015.

SNTR tilbyder 200 syriske familier med opholdstilladelse et nyt hjem i Rotterdam og hjælp til at blive en del af det hollandsk samfund.

Midlet er at tilbyde en bolig og et intensivt integrationsprogram for både det enkelte menneske og familien som helhed.

Holland har, som Danmark, oplevet udfordringer med mangel på boliger i forbindelse med et øget antal asylansøgere og flygtninge. For at løse denne udfordring, har SNTR opkøbt boliger i Rotterdam, som de udlejer til de 200 familier, der alle har syrisk oprindelse. Husene er spredt over hele Rotterdam, dog ikke i områder, hvor der allerede lever mennesker, som er offentligt forsørget.

Sprog betragtes af SNTR, som det vigtigste redskab til integration. I lyse og venlige lokaler tilbyder SNTR sprogundervisning på hold af max otte elever. Der sættes ambitiøse mål under hensyn til den enkeltes situation og ønsker for job eller uddannelse.

Det hollandske samfund er, ligesom byen og kvarteret, ukendt land for de nyankommne. SNTR tilbyder derfor undervisning i samfund, kultur og introducerer til byen, eget kvarter og nye naboer. Der lægges vægt på kontinuerligt at udvide netværket, ligesom der skabes kontakt mellem flygtningefamilierne, så de kan hjælpe hinanden.

For at fremme forældrenes mulighed for at få job eller starte uddannelse tilbyder organisationen et karriereprogram, som består af praktikophold, coaching og træning.

Særligt for børn og unge tilbyder SNTR sommerskole og ungdomsmøder. Målet for børn og unge er at skabe sundhed og trivsel, hvor inddragelse af hollandske børn og unge fra området er et vigtigt middel. SNRT tilbyder forældrene vejledning og undervisning i opdragelse, pædagogik og relevante miljøer for børn og unge i Holland.

”Coaching og connection” er metoden, som binder de øvrige tilbud og indsatser sammen. En socialarbejder og en person med flygtningebaggrund tilknyttes hver familie. Det er essentielt for SNTR, at der opstår en ægte og tillidsfuld kontakt mellem teamet og familien. Kun med dette afsæt kan der skabes en positiv integrationsproces. Teamet besøger familien hver uge og hjælper med alt fra at læse breve til at definere mål for en uafhængig fremtid i Holland.

Studieturens sidste besøg var Inspiration Inc. (Inc for Incorporation and In Netherlands Communities). Meget lig dagens øvrige steder en privat organisation, som arbejder med socialt entreprenørskab for asylansøgere og flygtninge i Holland. Den nu samlede gruppe fik en forsmag på en metode til at få børn til at spise sundere. En stor kurv af frugt og grønt blev sat frem for os og knive og skærebrætter delt rundt – ”lav dit eget dyr af frugt og grønt” lød opgaven på.

Onsdag drog vi alle hjem med sindene fyldt af gode minder og inspiration. En stor tak til Dansk Socialrådgiverforening for et velplanlagt og meget spændende program.

 

Refugee Company

Refugee Company