Behandling

Vi tilbyder tværfaglig behandling hos vores dygtige psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere samt speciallæger i psykiatri og ortopædkirurgi. Vores primære målgruppe for behandling er voksne flygtninge med PTSD. Desuden behandler vi traumatiserede børn og unge fra 4-17 år.

Behandling af voksne patienter:
Behandlingen er gratis og starter med en henvisning, hvorefter patienten bliver inviteret ind til en tværfaglig udredning. Udredningen foregår altid i Haderslev. Efter endt udredning drøftes patienten i vores ugentlige visitationsmøde, hvor det besluttes, hvilket forløb patienten tilbydes. Beskrives nærmere i behandlingsmodellen - klik på dette link.

Vores voksne patienter bliver udredt og behandlet jf. en tværfaglig helhedsforståelse samt en patientcentreret tilgang. Ud over tilbuddet om fysioterapi, psykoterapi og rådgivning inddrages desuden speciallæger i psykiatri og ortopædkirurgi ved behov. Vi behandler flygtningenes daglige problemer med PTSD som: Forhøjet alarmberedskab, undgåelse, genoplevelse, somatiske problemer relateret til traumer samt social-økonomiske problemer affødt af livet i eksil. Gennem hele behandlingen inddrages tværsektorielle samarbejdspartnere. Formålet med behandlingen er at forbedre livsvilkårene bedst muligt for flygtninge og deres familier.

Psykologen:
Via psykologiske samtaler er fokus på psykoedukation om traumer og deres senfølger, traumebearbejdning, uhensigtsmæssige tanker, angst og sorg samt eksistentielle kriser relateret til traumerne. Der vil ofte også være et tæt samarbejde med psykiatriske konsulenter ved behov i forhold til opsporing af behov for medicinering eller medicinsanering og compliance.

Fysioterapeuten:
Hjælper med at forstå sammenhænge mellem PTSD og smerter i kroppen samt vejleder om lindring af disse smerter ved f.eks. at give øvelser, massage, afspænding, NADA eller akupunktur.
Fysioterapeuten kan også hjælpe med kontakt til kommunen ved behov for hjælpemidler.

Socialrådgiveren:
Hjælper med de sociale problemer, som ofte er forbundet med livet i eksil og rådgiver om regler i det danske samfund. Fokus er bredt på såvel arbejdsidentitet, økonomi, bolig, familieliv og fremtidsperspektiv.
Der arbejdes med sociale relationer og med det sociale funktionsniveau. 

Speciallægen i psykiatri:
Ved behov  afdækkes specifikke psykiatriske problemer, medicinopstart, seponering eller sanering af overmedicinering. Samarbejdet foregår i tæt kommunikation med psykologen, hvilket ofte munder ud i anbefalinger til praktiserende læge der vil kunne forestå udskrivning af evt. psykofarmaka.

Ortopædkirurgen:
Hjælper med udredning og beskrivelse af skader i kroppen og henviser til relevante undersøgelser efter behov.

 

 

Behandling af børn og unge 4-17 år:
RCT har siden 2016 tilbudt udredning og behandling af børn og unge. Behandlingen starter oftest med en henvendelse fra kommunale myndigheder. RCT starter altid med at udrede barnet/den unge. Efter endt udredning tager den kommunale myndighed stilling til, om kommunen selv ønsker at varetage en evt. behandling af barnet/den unge, eller om barnet/den unge skal tilbydes behandling hos RCT

I både udredning såvel som behandling inddrages både omsorgspersoner og fagligt netværk, behandlingen er alderssvarende og er tilpasset kulturelle udtryksformer, så der kan både behandles etniske- og nydanskere. Til behandling af børn og unge tilbyder vi traumebehandling og stabiliserende behandling. Vi anvender primært traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) og andre evidensbaserede modeller.

 

 

Læs mere om hvad der indgår i de forskellige behandlinger under fanebladet ”vores arbejde”.