RCT's historie

Fra græsrodsbevægelse til anerkendt behandlingssted
RCT blev etableret i 1985 som et af de første af sin slags i verden.
Initiativet kom fra en gruppe bestående af læger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere fra Haderslev og omegn, som i deres daglige arbejde i stigende grad mødte flygtninge med traumer og som så behovet for specialiseret behandling og rehabilitering af denne gruppe.

I februar 1986 afholdtes det konstituerende bestyrelsesmøde.

Der var på det tidspunkt søgt midler adskillige steder, og allerede i april samme år var Rehabiliteringscentret i drift.
I begyndelsen bestod medarbejderstaben af en sekretær, en læge og en psykolog, mens fysioterapi, socialfaglig bistand, tandlæge, bandagist m.v. blev dækket med frivillig arbejdskraft.

De første år var RCT`s drift altså baseret på fundraising og frivilligt arbejde, men i 1992 opnåede centret driftstilskud fra Udenrigsministeriet.

RCT kom på Sundhedsloven i 2003/04 og er siden da løbende godkendt af Sundhedsstyrelsen.
I dag ligger ansvaret for behandling af traumatiserede flygtninge under psykiatrien i regionerne og er vederlagsfri for patienterne.

RCT er stadig en selvejende organisation men har driftsoverenskomst med Region Syddanmark om at behandle flygtninge med PTSD, kronisk PTSD eller kompleks PTSD som hoveddiagnose og med en eller flere komorbide bidiagnoser.
Til målgruppen hører også patientens nærmeste familie.


Faglig udvikling
I løbet af de første år øgedes bevidstheden om, hvor kompleks behandlingen af traumatiserede flygtninge er og hvor indgribende PTSD er i hele patientens liv og dermed muligheden for at etablere en rimelig tilværelse for sig selv og sin familie i Danmark.

Efter den første kamp for eksistensen bar udviklingen altså præg af en stadig større bevidsthed om faglighed og professionalisme på alle planer: I behandlingen, i tolkningen, i tværfagligheden, i administrationen og i ledelsen.

Ud over den faglige udvikling opstod også behovet for udveksling af viden og erfaring både i forhold til andre centre i Danmark men også internationalt. Der har for behandlerne igennem årene jævnligt været afholdt konferencer, temamøder, studieture mv., og lederne af de danske behandlingsinstitutioner mødes jævnligt for at udveksle erfaringer og nye planer.

RCT yder en specialiseret behandling som kræver, at personalet løbende efteruddanner sig og er opdateret på den nyeste viden og forskning.

Set i et internationalt perspektiv tilbyder RCT behandling af meget høj kvalitet. Vi arbejder ud fra evidensbaserede behandlingsmetoder og har fra 2014 og fremefter dokumentation for signifikant effekt af vores behandling af PTSD, angst og depression.

RCT ønsker at være i front inden for behandlingen af traumatiserede flygtninge og bidrager aktivt i forskningen på området. Aktuelt indgår vi et større forskningsprojekt sammen med fire andre rehabiliteringscentre i Danmark, som skal bidrage til at kvalificere den nuværende viden på området og udvikle endnu bedre behandlingsmetoder både nationalt og internationalt.