Udredning og behandling af børn og unge

RCT har siden 2016 tilbudt udredning og behandling af børn og unge.

Målgruppe for den traumefokuserede undersøgelse og behandling

  • Børn og unge fra 4 år til og med 17 år
  • Børn og unge som udviser tegn på mistrivsel
  • Børn og unge som har oplevet fysiske eller psykiske traumer eller lever/ har levet sammen med traumatiserede omsorgspersoner 

Udredning og undersøgelse af børn og unges traumereaktioner/senfølger efter traumer
Børn og unge reagerer på traumer på måder, der bl.a. afspejler deres alder, personligheder og behov for støtte og omsorg. Herudover kan der være forskellige kulturelle udtryksformer, som man i en udredning skal være opmærksom på. For at afdække børn og unges behov efter traumatiske oplevelser kræver det en grundig udredning og undersøgelse baseret på solid viden om psykotraumatologi, udviklingspsykologi, psykopatologi, interkulturel psykologi samt de rette metoder og redskaber.

 

Behandling
RCT tilbyder overordnet to forskellige typer behandlingsforløb til børn og unge, der har et behandlingsbehov som følge af traumer eller en opvækst med traumatiserede omsorgspersoner:

  1. Traumebehandling
  2. Stabiliserende behandling

Traumebehandling
Traumebehandling ved RCT er tilrettelagt på baggrund af den bedste evidens på området samt ud fra individuelle behov. Vi anvender primært traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT), som er en psykoterapeutisk tilgang. TF-CBT målrettes de unikke behov, der ses ved børn og unge med PTSD-symptomer, depression, adfærdsvanskeligheder og andre problematikker relateret til traumatiske oplevelser. Målet med traumebehandling er, at barnet/den unge og omsorgspersonerne styrkes til at kunne håndtere de følger, som traumerne har medført. I traumebehandlingen på RCT er målet yderligere at hjælpe og støtte omsorgspersoner samt det professionelle netværk med det fortsatte arbejde med børnenes/de unges psykiske udvikling. 

Stabiliserende behandling
Den stabiliserende psykologiske behandling er primært et tilbud til børn og unge, hvis funktionsniveau er reduceret som følge af traumatisering eller sekundær traumatisering. I den stabiliserende behandling er der mulighed for at behandle børn og unge med forskelligartede problematikker og behov ud fra en eklektisk tilgang. Dette kan også omfatte forebyggende intervention. Formålet med den stabiliserende behandling er at mindske mistrivsel og øge funktionsniveauet. Der arbejdes med at øge omsorgspersonernes og det professionelle netværks forståelse af tilstanden samt skabe bedre forudsætninger for at støtte barnet/den unge fremadrettet. Stabiliserende behandling vil således kunne være med til at lette hele familiens hverdag og samspil.

Læs mere om udredning og behandling i dette link:
Udredning og behandling af børn og unge med traumer

 

Tidlig opsporing af traumereaktioner
Traumesenfølger og reaktioner kan komme til udtryk på forskellig vis afhængig af barnets fysiske og psykosociale udvikling. Det kan være svært at vide, hvad man skal kigge efter i forhold til tidlig opsporing. Derfor har vi oversat og tilpasset pjecen ”Børns udvikling og traumer” til danske forhold. Heri er børns udvikling skitseret i trin fra fødsel til 18 år. Tanken bag den er, at den kan bruges som hjælp til tidlig traumeopsporing. Den giver et overblik over normaludvikling samt typiske tegn på traumatisering.

Læs mere i dette link:
Børns udvikling og traumer

   

Tilbud i forhold til udredning og behandling kan indhentes ved kontakt til centerleder på tlf.nr. 74532535.